SrpskiMađarski
02.03.2024. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

 

2_36.jpg

2_35.jpg

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Obaveštenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca

U cilju zaštite materijalno najugroženijih domaćinstava na području opštine Mali Iđoš i realizacije Uredbe o energetski ugroženom kupcu koju je donela Vlada Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 113/2015) koja je stupila na snagu 01. januara 2016. godine i Pravilnika o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca koji je doneo Ministar rudarstva i energetike ("Službeni glasnik RS", br. 48/16) koji je stupio na snagu 02. juna 2016. godine

Odeljenje za Opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E
O STICANjU STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Uredbom o energetski ugroženom kupcu, utvrđeni su kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Status energetski ugroženog kupca ostvaruje domaćinstvo (pojedinac, porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa Uredbom.

USLOVI ZA STICANjE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

1. UKUPAN PRIHOD PO DOMAĆINSTVU I BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA – utvrđuje se u visini prosečnog mesečnog prihoda, ostvarenog u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i to:

 • do 13.582,08 dinara za domaćinstva sa jednim članom;
 • do 19.775,20 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;
 • do 25.964,26 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;
 • do 32.651,52 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

2. STAMBENI STATUS DOMAĆINSTVA – neposedovanje druge stambene jedinice, osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva, saglasno propisima kojim se uređuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja (za jednočlano domaćinstvo do 30 kvm, za dvočlano do 52 kvm, za tročlano do 65 kvm, za četvoročlano do 75 kvm, za petočlano do 85 kvm, za šestočlano do 95 kvm, za domaćinstva preko šest članova za svakog narednog člana površina se uvećava za 6 kvm).

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa, na sledeći način:

1) za električnu energiju, za sve mesece:

 • za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;
 • za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;
 • za domaćinstvo sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;
 • za domaćinstvo sa šest i više članova od 250 kWh mesečno.

2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

 • za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m³ mesečno;
 • za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m³ mesečno;
 • za domaćinstvo sa četiri i pet članova od 60 m³ mesečno;
 • za domaćinstvo sa šest i više članova od 75 m³ mesečno.

Energetski ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za navedene količine električne energije, shodno broju članova domaćinstva i ukupnim mesečnim primanjima, ukoliko mu je mesečna potrošnja manja ili jednaka četvorostrukoj navedenoj količini električne energije.

U slučaju da je mesečna potrošnja veća od 4 puta a manja od 6,5 puta od napred navedene količine energije, energetski ugroženi kupac ima pravo na polovinu odobrenog umanjenja za taj mesec.

Ukoliko je potrošnja električne energije veća od 6,5 puta od navedene odobrene količine, shodno broju članova domaćinstva i ukupnim mesečnim primanjima, energetski ugroženi kupac NEMA PRAVO na umanjenje odobrene količine energije za taj mesec.

Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za odobrene količine prirodnog gasa, ako je mesečna potrošnja manja ili jednaka dvostrukoj količini odobrenog umanjenja za taj mesec.

U slučaju da je mesečna potrošnja prirodnog gasa veća od dvostruke a manja od 2,5 puta od odobrenene količine, energetski ugroženi kupac ima pravo na polovinu odobrenog umanjenja za taj mesec.

Ugroženi kupac čija je mesečna potrošnja prirodnog gasa veća od 2,5 puta utvrđenog umanjenja mesečne obaveze NEMA PRAVO na umanjenje mesečne obaveze.

Podnosilac, uz zahtev,prilaže sledeće dokaze:

 1. o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva (fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (IMKR), uverenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (IMKV), izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i drugi dokazi propisanizakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak);
 2. o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca i dr.), uverenje nadležnog organa za decu stariju od 15 godina da su na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novčane naknade po propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, uverenje nadležne jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje;
 3. dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
 4. uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja;
 5. poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.

STICANjE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ZBOG ZDRAVSTVENOG STANjA

Energetski ugroženi kupac, u smislu ove Uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje (odnosi se na članove domaćinstva koji koriste elektro-medicinsku opremu neophodnu za održavanje zdravlja, za čiji je rad neophodno napajanje iz distributivne mreže).

Na navedene korisnike se ne primenjuju napred navedeni kriterijumi za utvrđivanje prava, već je poterbna lekarska dokumentacija kao dokaz da članu domaćinstva, koje traži status energetski ugroženog kupca, zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa, može biti ugrožen život ili zdravlje i poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.

KORISNICI DEČJEG DODATKA I NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI

Ako je podnosilac zahteva lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečijeg dodatka, umesto napred pobrojanih dokaza (od tačke 1. do tačke 4.), izuzev poslednjeg računa za električnu energiju, odnosno prirodni gas, uz zahtev prilaže overen prepis akta kojim je utvrđeno jedno od ovih prava.

U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o prodaji električne energije ili prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument, kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili prirodnog gasa drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Dokazi se pribavljaju za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Ukoliko nije došlo do promene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca za prethodnu kalendarsku godinu, a što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred organom jedinice lokalne samouprave, uz zahtev nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva.

PODNOŠENjE ZAHTEVA

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, zainteresovana lica mogu da preuzmu svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Opštinskom uslužnom centru, a predaje se na pisarnici Opštinske uprave.

Na osnovu podnete dokumentacije, Odeljenje za Opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Mali Iđoš donosi Rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca, odnosno rešenje o odbijanju zahteva, koje dostavlja podnosiocu zahteva.